Kehon ja mielen saumaton yhteys

Kauneusruokaa-käsite ei tarkoita ainoastaan mahdollisimman laadukasta ruokavaliota, vaan ravintoa sekä keholle että mielelle. Kurssikokonaisuutemme tarjoaa psykologian ja ravitsemustieteen muodostaman yhdistelmän, joka on toteutukseltaan täysin uudenlainen malli hoitaa kauneutta. Malliin liittyviä perusteita avataan tässä kirjoituksessa tarkastelemalla kehon ja mielen yhteyttä.

Kehon ja mielen välinen raja

Voiko keho toimia erillään mielestä? Tai mieli toimia ilman, että elimistön tiloilla on siihen vaikutusta?  Nykytieteen vastaus kumpaankin kysymykseen on selkeä ei. Sähköiset viestit välittyvät joka hetki aivoista kaikkialle kehoon ohjaamaan sen toimintoja. Vastavuoroisesti kehosta saapuu aivoihin palautetta toiminnanohjauksen tarkentamiseksi. Kaikki tapahtuu sekä fyysisinä että psyykkisinä prosesseina, joista osa on täysin tiedostamattomia. On hyvin haasteellista vetää selkeää linjaa sen välille mitkä näistä prosesseista edustavat yksinomaan kehon ja mitkä mielen toimintaa. Laajassa kokonaisuudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Esimerkiksi näköhavainnot, jotka muodostat itsestäsi ovat sinänsä neutraaleja, mutta aivosi tulkitsevat ja arvottavat näkemäsi. Tähän vaikuttavat muun muassa vanhat kokemuksesi ja ulkopuolelta tuleva palaute. Hyvänä päivänä kaikki näyttää erilaiselta, oma olemuksesikin.

Keho-mieli-yhteyden huomioiminen terveyden- ja kauneudenhoidossa

Kokonaisuuden purkaminen osiin on välttämätöntä, kun halutaan ymmärtää selkeästi monimutkaisia ilmiöitä. Ihminen kaipaa lokeroita ja luokituksia, jotta monitahoisen tiedon kaaokseen saadaan järjestystä. Tämän valossa on luonnollista jakaa esimerkiksi sairauksia fyysisiin ja psyykkisiin, jotta niihin voidaan keskittyä huolellisemmin. Erittelevä analysointi on siis yksi osa terveysongelmien käsittelemistä. Usein myös kauneudenhoito nähdään joko pinnallisena tai sisäisestä kauneudesta huolehtimisena. Käytännössä kuitenkin ihmisen huomioiminen kokonaisuutena nähdään ihanteellisena periaatteena. Luokittelun ja erittelyn ohella on hyvä tehdä yhdistelyä, jossa ihmistä ja hänen terveyttään voidaan arvioidaan psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena.

Kauneusruokaa-kurssin tarjoama ravintovalmennus pohjautuu juuri tällaiseen kokonaisvaltaiseen terveyden- ja kauneudenhoitoon. Kartoitusvaiheessa tutkitaan terveypulman kaikki mahdolliset taustasyyt sekä niiden vaikutukset toisiinsa. Näin saadaan selville mihin on tärkeää panostaa ja mistä aineksista kasataan tehokas elintapaohjelma. Koska keho ja mieli ovat erottamattomat, on tärkeää huomioida molempiin liittyvät tekijät, vaikka kauneudenhoito painottuisikin vain toisella osa-alueella ilmeneviin pulmiin. Esimerkiksi tehtäessä muutoksia ruokavalioon, ei voida sivuuttaa psykologisten ilmiöiden vaikutuksia syömiseen ja uusien tottumusten omaksumiseen. Stressinhallintaan ja uneen liittyvien ongelmien hoidossa taas ruokavalion huomiotta jättäminen voi heikentää tuloksia.

Erityisesti monet iho-ongelmat ovat hyvin monitekijäisiä. Rentoutuminen, yksilöllisesti sopiva ruokavalio ja laadukkaat ihonhoitotuotteet tekevät yhdessä enemmän, kuin mikään näistä yksitellen sovellettuna.

Miten ihmisen psykologia vaikuttaa ruokavalioremonttiin

Nykyaikana erilaisten terveysongelmien korjaamiseksi ja painonhallinnan tuoeksi on tarjolla runsaasti hyviä keinoja. Elintaparemontti voi tuntua siksi helpolta toteuttaa. Ainakin teoriassa. Käytännössä moni toteaa erityisesti muutosten ylläpitämisen olevan erittäin haasteellista. Motivaatio voi vaihdella päivästä toiseen ja alkuinnostus hiipua nopeasti. Kaikki eivät pääse edes alkuun, vaan aloittavat huomenna vain omissa ajatuksissaan ja puheissaan. Tulee kiireitä, muita suunnitelmia, liikaa haasteita ja ristiriitaista informaatiota.

Muutoksen toteuttamista voi häiritä myös omanarvontunnon puuttuminen. Miksi hakea huolehtia itsestä ja ottaa aikaa kauneudenhoitoon, jos ei tunne ansaitsevansa mitään hyvää eikä onnistu kuitenkaan? Mistä aloittaa, kun kaikki on sekavaa eikä yksikään takana olevista kokeiluista ole tuonut pysyvää tulosta? Lopulta voi tuntua turvallisemmalta ja helpommalta pysyä epäterveellisissä tottumuksissa, vaikka ne johtaisivat vähitellen kehon rappeutumiseen.

Myös kirjoissa ja lehtijutuissa komeilee vakuuttavia lupauksia ja menestystarinoita, mutta lopulta missään ei lue miten juuri sinä onnistut käytännössä. Nämä asiat on selvitettävä yksilöllisesti ja tätä prosessia helpottaa huomattavasti ammattitaitoinen tuki. Ammattilaisen ohjeiden avulla aika, raha ja voimavarat kohdistuvat oikeisiin asioihin ja epäonnistumaan tuomituilta kokeiluilta vältytään. Myös erilaisten ruokavalioiden pitkäaikaisvaikutukset tulevat huomioiduksi ja on helpompaa saada tuloksia aikaan, kun tukena on ihminen, jolta voi kysyä neuvoa mitä erilaisimpien haasteiden ratkaisemiseen.

Miksi ruokavaliolla on tärkeä merkitys myös psyykkisen hyvinvoinnin kannalta

Tasapainoinen ruokavalio on mielialan ja aivojen terveyden kannalta olennaisen tärkeä tekijä. Energianlähteenään aivot käyttävät ainoastaan veressä olevaa sokeria, jolloin ravinnon hiilihydraattien laadulla, aterioiden koostumuksella ja ateriaväleillä on suuri merkitys. Tiedonsiirto aivoissa tapahtuu pitkin hermosolujen kalvoja, jotka ovat muodostuneet ruokavalion tarjoamasta rasvasta. Hermosolujen välisiä viestejä taas kuljettavat proteiinien aminohapoista rakentuvat välittäjäaineet, minkä lisäksi useiden vitamiinien ja mineraalien riittävä saanti turvaa aivojen optimaalisen toiminnan.

Mikäli välttämättömien rasvahappojen saanti on epäsuhdassa, ravintoaineista vajausta ja aterioiden aiheuttama verensokerivaste huono, voi tästä seurata psyykkisiä ongelmia, jos yksilö on niille geneettisesti altis. Geeniperimä vaikuttaa myös siihen millaisessa muodossa ongelmat ilmenevät. Heittelehtivä verensokeri voi johtaa mielialojen ailahteluun, ärtyisyyteen, masentuneisuuteen, väsymykseen, pms-oireisiin tai keskittymisvaikeuksiin. D-vitamiinin puute saattaa liittyä masentuneisuuteen ja EPA- ja DHA-rasvahappojen riittämätön muodostuminen masentuneisuuden ohella kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja keskittymisvaikeuksien kehittymiseen.

On selvää, että mielialaongelmien ja mielenterveyden häiriöiden kehittymisessä lukuisilla muillakin tekijöillä on merkitystä. Kuitenkin ravinnon osuus on erittäin tärkeää huomioida hoidon edistymisen nopeuttamiseksi ja onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi. Näin kehon ja mielen yhdistelmä pysyy tasapainossa, mikä näkyy myös ulospäin.

Yhteenveto:

  • Terveyden- ja kauneudenhoidossa on tärkeää huomioida ihminen kokonaisuutena ja yksilönä.
  • Tämä tapahtuu kartoittamalla taustatekijät riittävän laajasti ja henkilökohtaisesti.
  • Kun selkeä kokonaiskuva on saatu muodostettua, voidaan toimenpiteet kohdistaa kaikkiin vaikuttaviin tekijöihin.
  • Oli kyseessä psyykkiseksi tai fyysiseksi luokiteltu ongelma, on tärkeää huomioida kehon ja mielen erottamaton yhteys.
  • Kartoittamalla ongelmien ravitsemukselliset taustatekijät ja ruokavaliohoidolle olennaiset motivaatiotekijät, voidaan aikaansaada perusteellinen ja kestävä muutos.

Tule Kauneusruokaa-kurssille ja saat henkilökohtaisen ohjeistuksen ohella paljon hyvää tietoa, materiaalia sekä käytännön opastusta, josta on sinulle hyötyä koko elämäsi ajan.

Mainokset